5 Retounen nan Konsèy Sekirite Lekòl la

1. Vaksinen timoun ou yo 12 oswa plis

2. Mask timoun ou yo anpeche gaye

3. Lave men souvan

4. Kenbe timoun yo lakay yo avèk nenpòt sentòm

5. Fè tès jan yo rekòmande sa

Sa yo se fason ki pi bon pwoteje fanmi ou soti nan Variant a COVID-19 Delta.