Branche sou 29 septanm & 30 nan 6:00 pm lè ekspè nou yo pral reponn dènye kesyon ou yo.

Rhode Island pare pou aprann

Mesaj Komisyonè Infante-Green

Li difisil pou kwè ke premye jou lekòl la rive. Nou toujou travay di pou prepare pou jou sa a, men ane sa a te sou yon nivo tout nouvo.

montre plis

Lidè leta yo ak kominote lekòl yo te leve soti vivan pou yo rankontre defi ki pa janm wè anvan nan lavi nou. Nou mete sèn nan dènye sezon prentan lè nou vire sou yon santim pou avanse pou pi distans aprantisaj lè COVID-19 pandemi an premye frape Rhode Island. Pandan ete a, nou tout te travay nan revèy la asire elèv nou yo ak anplwaye lekòl la ka retounen nan aprantisaj. Rhode Island se pare yo aprann. Li lè pou mete bon kourikoulòm ak enstriksyon devan ak sant yon lòt fwa ankò.

Eta a te travay san pran souf pou fè tout sa nou kapab pou asire ke nou gen kouch sekirite an plas. Kouch sa yo enkli nouvo plan tès COVID-19 nou an pou lekòl yo, pwotokòl kontak kontak, plan transpò, maskin pwosedi, efò angajman kominote a ak yon Sant Operasyon Edikasyon. Siksè jeneral pral depann de tout kouch sa yo k ap travay ansanm pou kreye yon anviwònman ki an sekirite ak an sante pou anplwaye nou yo ak elèv yo - tout k ap travay san pwoblèm pou asire elèv yo jwenn edikasyon yo merite.

Elèv nou yo ak pwofesè yo pare. Fanmi nou yo ak kominote yo pare. Kòm yon nouvo Rhode Islander, mwen te awed pa fason Rhode Islanders reyini ansanm pou sipòte youn ak lòt. Eta Oseyan an inonde nan fleksibilite, pasyans ak jantiyès ki fè li tankou pa gen okenn lòt kote. Mwen konfidan ke Rod abitan zile yo ap kontinye desine sou atribi espesyal sa yo pou sipòte kominote lekòl nou yo pandan y ap antame sou yon nouvo ane aprantisaj.

Li se fleksibilite, pasyans ak jantiyès ki pral kenbe nou pare nan fè fas a sa ki poko rive. Wi, pandemi mondyal sa a prezante defi san parèy nan sistèm edikasyon nou an, men jan nou te wè nan efò nou yo jiska dat, nou se jiska travay la. Nou pa ka pèdi konsantrasyon nou sou bezwen pou yon edikasyon-wo kalite pou tout elèv yo, ke nou te bati anvan pandemi an.

Nan mitan pandemi sa a, Depatman Edikasyon Rhode Island (RIDE), ke mwen fyè pou dirije, te delivre zouti ak resous nan distri lekòl yo pou sipòte yo ak elèv yo. Sa gen ladann konsèy pou anseye angle, matematik, syans ak syans sosyal, ak sipòte elèv ki gen kapasite diferan ak elèv ki pale plizyè lang pou asire ekite ak amelyorasyon kontinyèl.

Li gen ladan tou plis pase 75 opòtinite devlopman pwofesyonèl pou pwofesè nan tout eta a, sou sijè ki soti nan distans aprantisaj nan matematik nan fason yo reponn a byennèt sosyal ak emosyonèl elèv yo, pami lòt sipò. Sa a se tout yon pati nan chanjman depatmantal nou an nan yon ajans sipò. Nou pral kontinye chanjman menm plis fè rijid, estanda ki baze sou ansèyman konvèsasyon prensipal la ankò.

Nou ap fè tout bagay sa yo paske, nan fen jounen an, edikasyon se pa yon opsyon. Se pa yon liksye. Li se nwayo nan gouvènman an pak fè ak sosyete a. Nou pa dwe kite anyen kanpe nan fason pou nou akonpli pwomès sa a pou tout elèv k ap aprann nou yo.

Nou tout pral oblije kanpe ansanm - lidè leta ak lekòl yo, elèv yo ak fanmi yo, pwofesè yo ak anplwaye yo - kòm yon sèl kominote. Nou tout dwe sonje fleksibilite, pasyans ak jantiyès ki te pare nou pou premye jou lekòl sa a, pou nou rete pare nan jou ak semèn kap vini yo. Nou sètènman gen plis defi fè fas a, epi nou ka sèlman fè sa pa rete soude ansanm.

Kominote lekòl nou yo bezwen ou. Tanpri, di "mèsi" pwofesè yo, anplwaye yo, lidè lekòl yo ak lidè distri yo ki te travay di pou prepare yo pou premye jou lekòl la. Nou nan sa a ansanm, Rhode Island, pi fò jodi a, demen ak pou tout tan.

Sensèman,


Angélica Infante-Green
Komisyonè Edikasyon Primè ak Segondè

montre mwens

Dènye Nouvèl & Evènman yo

Relouvri Plan yo

Bezwen Konnen