RI Plan ESSER Eta a

Aplikasyon Plan ARP ESSER RIDE la apwouve pa Depatman Edikasyon Etazini

Sou 7 jen, Depatman Edikasyon Rhode Island (RIDE) soumèt Aplikasyon plan eta Rhode Island la pou American Recovery Plan (ARP) Fon Sekou pou Ijans nan Lekòl Elemantè ak Segondè (ESSER). Plan sa a esplike priyorite Rod Aylann yo pandan nap rekipere de yon pandemi mondyal pou sipòte elèv nou yo ak edikatè yo, ki baze sou Rapò Travay Aprantisaj, Ekite ak Chemen akselere (LEAP). Plan Rod Aylann lan te apwouve pa Depatman Edikasyon Etazini 15 jiyè 2021.

Aplikasyon chak eta bezwen adrese kijan yo pral itilize resous federal yo pou yo kontinye relouvri lekòl yo, soutni operasyon yo, ak sipò elèv yo - patikilyèman moun ki pi afekte nan pandemi an. Plan RIDE la esplike kijan ajans lan pral sipòte Ajans Edikasyon Lokal yo (LEAs) nan satisfè bezwen elèv yo, epitou akselere aprantisaj yo, ki baze sou fidbak moun ki gen enterè yo.