Plan pou yon reouvèti san danje

Ajans Edikasyon Lokal piblik yo (LEA yo) nan Rhode Island gen ladan distri lekòl piblik yo, charter schools / collaboratives, ak lekòl leta dirije yo. LEA yo, Depatman Edikasyon Rhode Island (RIDE), ak Depatman Sante Rhode Island (RIDOH) ap travay di ak kominote nou yo nan tout eta a pou prepare pou ane akademik 2020-2021.

Pandan ke objektif la se pou tout elèv retounen lekòl an pèsòn nan premye jou a, RIDE te bay LEA yo planifikasyon konsèy epi li te mande pou chak prepare pou yon seri plen senaryo - soti nan plen an pèsòn nan aprantisaj distans. Desizyon an sou ki senaryo nou itilize yo pral baze sou la dènye konsiderasyon sante ak sekirite pandan nap apwoche kòmansman lekòl la. Sante mantal, sosyal, fizik, ak entelektyèl tout elèv yo te e yo pral kontinye konsiderasyon prensipal la nan chak desizyon nou pran.

Kòm nan 31 Out, tout LEA yo te bay yon limyè vèt - ki baze sou nou an metrik relouvri nan tout eta a - pou relouvri konplè, eksepte Santral Falls ak Providence. Aprann plis anba a.