Resous pou timoun yo

Nou vle asire ke timoun yo gen resous yo bezwen kòm lekòl yo relouvri san danje nan Rhode Island.