5 ត្រលប់ទៅគន្លឹះសុវត្ថិភាពសាលា

1. ចាក់វ៉ាក់សាំង កូនរបស់អ្នកអាយុ ១២ ឆ្នាំឬចាស់ជាងនេះ

2. របាំង កូន ៗ របស់អ្នកដើម្បីការពារការរីករាលដាល

3. លាងដៃ ជាញឹកញាប់

4. ទុកឱ្យកុមារនៅផ្ទះ ជាមួយនឹងរោគសញ្ញាណាមួយ

5. ធ្វើតេស្ត ដូចដែលបានណែនាំ

ទាំងនេះគឺជាវិធីល្អបំផុតដើម្បីការពារគ្រួសាររបស់អ្នកពីវ៉ារ្យ៉ង់ COVID-19 Delta ។