ព្រឹត្តិការណ៍ជិតមកដល់និងអតីតកាល

ចុច​ទីនេះ to submit your school reopening questions (in English or Spanish) for upcoming town halls and other events.

ព្រឹត្តិការណ៍ជិតមកដល់

សន្និសីទសារព័ត៌មានប្រចាំសប្តាហ៍របស់អភិបាលកោះ Rhode Island លោក Gina Raimondo

អ៊ីចឹងនៅក្នុងសប្តាហ៍សម្រាប់ព័ត៌មានចុងក្រោយស្តីពីផែនការបើកសាលារៀនដែលមានសុវត្ថិភាព

ពុធៈ ១ ៈ ០០ រសៀល

ព្រឹត្តិការណ៍កន្លងមក

ត្រលប់ទៅវេទិកាសាលាវិញ

Answering Your Latest Questions — Town Hall
Tuesday, September 29, 2020

Wednesday, September 30, 2020

Thursday, September 10, 2020 — Answering Students’ Questions

Thursday, September 3, 2020 — A Discussion About Equity in Education

Thursday, August 27, 2020 — A Conversation with RIDE and RIDOH (Watch in Spanish)

Thursday, August 20, 2020 — Supporting Students’ Mental Health and Well-being

Wednesday, August 19, 2020 — A Statewide Conversation for Parents and Families in Spanish

Thursday, August 13, 2020 — A Conversation with Dr. Anthony Fauci

ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទី ៦ ខែសីហាឆ្នាំ ២០២០ — The Importance of Increased Testing and a Preview of the School Reopening Playbook

ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទី ៣០ ខែកក្កដាឆ្នាំ ២០២០ - មេរៀនដែលទទួលបានពីការបើកមជ្ឈមណ្ឌលថែទាំកុមារដោយសុវត្ថិភាព

ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទី ២៣ ខែកក្កដាឆ្នាំ ២០២០ ការសន្ទនាជាមួយគ្រូពេទ្យកុមារ