ការប្រើនិងការដោះរបាំង

រៀនដោយផ្ទាល់ដោយមិនប្រើម៉ាស

របាំងបំបែក

មានសំណួរបន្ថែមទៀត?

ទទួលបានចម្លើយចំពោះសំណួរដែលគេសួរញឹកញាប់បំផុត។