ផែនការសហគមន៍របស់អ្នក

ខាងក្រោមនេះអ្នកនឹងឃើញតំណភ្ជាប់ទៅស្រុកសាលាជាក់លាក់សាលាដំណើរការរដ្ឋនិងកិច្ចសហការនិងធម្មនុញ្ញផែនការត្រលប់ទៅសាលារៀនសម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា ២០២១-២២