ធនធានសាលានិងទម្រង់

ប្រសិនបើបុគ្គលិកឬនិស្សិតមានរោគសញ្ញានៃដ។ អាយ។ ១៩, បុគ្គលិកឬមាតាបិតា / អាណាព្យាបាលសម្រាប់សិស្សត្រូវតែបញ្ជាក់ដោយផ្ទាល់មាត់ឬដោយបំពេញបែបបទបញ្ជាក់ថាបុគ្គលនោះបានបំពេញតាមលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យទាំងអស់សម្រាប់ការវិលត្រឡប់ទៅសាលារៀនវិញ។ ។ នេះគឺជាទម្រង់បញ្ជាក់គំរូដែលសាលារៀននិងឪពុកម្តាយអាចប្រើប្រាស់។ វាមិនចាំបាច់បំពេញដោយអ្នកផ្តល់សេវាថែទាំសុខភាពទេ។ សូមយោងតាមឯកសារ សៀវភៅចាក់ Pre-K-12 សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត